Účinok na pôdy a rastliny

Účinok na pôdu

  • stimuluje rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov
  • zlepšuje sa celková štruktúra pôdy na ťažších ílovitých pôdach
  • používa sa pri oživovaní pôd, neutralizácii zamorených pozemkov a ich revitalizácii
  • umožňuje premenu chemických hnojív pôde na formy prijateľné rastlinami
  • zvyšuje využívateľnosť hnojív rastlinami, znižuje ich hromadenie v pôde a vyplavenosť do spodných vôd

Účinok na rastliny

  • zvyšuje sa energia klíčivosti a percento vyklíčených semien
  • aktívne podporuje výživu rastlín a stimuluje regeneráciu rastlinných buniek
  • priaznivo pôsobí proti plesnivosti a hubovitosti semien a osiva
  • v dôsledku intenzívnejšieho rastu sa zvyšuje úrodnosť a kvalita produkcie
  • zvyšuje intenzitu dýchania rastlinných buniek, vplyvom čoho sa skracuje vegetačné obdobie, u kvetov zvyšuje plochu listov, zväčšuje kvety, zvýrazňuje ich farby, spevňuje ich stopky

Doporučujeme tento produkt používať min. 2 roky, aby sa burina na orných poliach, orných pôdach a záhradkách zničila od 50% do 70%.

Rizikové látky

V prípravku nie sú prekročené limity rizikových látok v zmysle predpisov platných v SR a EÚ

Upozornenie

Môžu poškodiť zdravie po požití a styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi!

Skladovanie

Skladujte v pôvodných neporušených obaloch na tmavom mieste pri teplote +5°C - +18°C v suchých, hygienicky čistých a vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Balenie

PE vrecia, BIG vrecia

Array